Nivå 0 Steg 1

Definer uroen for et barn

Når du er bekymret for et barn, må du prøve å sette ord på uroen du kjenner på. Noen ganger kan signalene være vage og diffuse, og vanskelige å tyde. Under aktuelle verktøy finner du skalaer og tips som kan hjelpe deg til å sette ord på hva du tenker.

Hvis bekymringen gjelder mistanke om vold eller overgrep mot barn, må barnevernet kontaktes. 

Ansvar: Alle ansatte
Arena: Ta initiativ til en samtale, en til en med pedagogisk leder/enhetsleder med tydelig avklaring av at dette gjelder en uro.
Frist: 2 dager, umiddelbart ved bekymring for vold/overgrep.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Steg 2

Konkretiser uroen med lederen din

Del uroen din med nærmeste leder (barnehageleder el pedagogisk leder). Dersom saken skal tas videre, avgjør hvem som tar kontakt med foresatte. Pedagogisk leder orienterer barnehageleder.

Ansvar: Alle ansatte
Arena: En til en med pedagogisk leder på et kontor/egnet arena
Frist: Så fort bekymring er tilstede

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Steg 3

Del uroen med foresatte/barnet

Inviter til og gjennomfør samtale med foresatte/barnet, se verktøy.

Barnet har rett til å si sin mening, og barnets mening skal vektlegges. Avklar egnet arena og metode for samtale med barnet.

Ansvar: Pedagogisk leder/barnehageleder
Arena: Foreldresamtale i egnet rom/kontor
Frist: Så fort som mulig, maks en uke

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Steg 4

Avklar om det er grunn til videre oppfølging

I samtale med barnet/foresatte blir det drøftet om det er grunn til videre oppfølging. Ved enighet om behov for tiltak, gå videre til nivå 1 steg 1, og innhent samtykke.

Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt saken.

Hvis det er behov for å hente inn ekstern hjelp utenfor barnehagen, gå til nivå 2 i veilederen. Avgjør hvem som skal være ansvarlig i det videre arbeidet (stafettholder).

Ansvar: Pedagogisk leder/barnehageleder
Arena: I møte med foreldrene

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Steg 5

Avslutt saken

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, lukkes saken. Takk de involverte for godt samarbeid. Minn foresatte/barnet om at de er velkommen til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vansker på et senere tidspunkt.

Ansvar: Pedagogisk leder/barnehageleder
Arena: I møte med foreldrene

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Steg 1

Innhent samtykke og dokumenter arbeidet

I situasjoner der barn og unge trenger hjelp i en fase i livet er det viktig at man dokumenterer arbeidet. Allerede på steg 1 kan man opprette stafettlogg for å sikre dokumentasjonen, fremdrift og brukermedvirkning.

Opprett stafettlogg-trykk her

Brukerveiledning til stafettlogg-trykk her

NB: Også på nivå 1 er det fullt mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester/avdelinger. For eksempel gjennom at saken drøftes i tverrfaglig møte, kontakttid med PPT, eller med aktuell instans som helsesykepleier eller barnevern. Husk samtykke fra foresatte dersom saken ikke skal drøftes anonymt.

Ansvar: Pedagogisk leder
Arena: I møte med foreldrene

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Steg 2

Skap felles forståelse

Inviter og gjennomfør møte med foresatte/barnet og andre aktuelle i barnehagen, hvor dere sammen definerer problemstillingen og blir enige om konkrete mål og tiltak. Før mål og tiltak inn i stafettloggen/referatet som gjøres tilgjengelig for foresatte.

Avtal tiltak både i hjemmet og i barnehagen.

Avklar i møtet hvem som har ansvar for å informere barnet, hvordan det informeres og hvordan barnet får sagt sin mening.

Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

Ansvar: Pedagogisk leder/barnehageleder
Frist: Snarest, innen en uke

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Steg 3

Sette i verk tiltak

Avtalte tiltak settes i verk og gjennomføres som avtalt. Dokumenter tiltakene.

Forbered evalueringsmøte. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det, og barnets mening skal tillegges vekt. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet i forkant av evalueringen, for å få barnets egen opplevelse av evt endring. Ansvarlig for tiltak avtales.

Ansvar for gjennomføring av møtet:
Pedagogisk leder/barnehageleder
Frist: 1 uke før avtalt evalueringsmøte

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Steg 4

Evaluer tiltak

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets situasjon har endret seg. Få med barnets opplevelse av evt endring, og legg vekt på barnets egen opplevelse. PPT kan delta som drøftingspartner på møte i kontakttid med samtykke fra foreldre uten at sak er meldt, eller tverrfaglig møte kan brukes som evalueringsmøte/drøftingsmøte med foreldre.

Ansvar: Pedagogisk leder/barnehageleder
Arena: Møte med foresatte og aktuelle fra barnehagen
Frist: Avtales ut fra type tiltak og uro, evaluering minimum etter 3 mnd

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Steg 5

Beslutt om saken skal avsluttes, tiltak skal videreføres som i dag, eller om saken skal tas videre på nivå 2 eller 3

På basis av evalueringen dere har gjort, må det fattes en beslutning om veien videre. Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt den ønskede effekt, det er ikke lenger grunn til å uroe seg.
– Avslutt loggen.

2. Tiltakene har effekt, men målene er ikke nådd og arbeidet fortsetter med samme tiltak
Eller
Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt, men det er flere mulige tiltak som kan settes inn i barnehagen.
Gå tilbake til Nivå 1 – steg 3

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Dere er behov for hjelp fra andre tjenester og videre innsats.
– Bestem aktuelle samarbeidspartnere og inviter til møte på steg 2 innen 2 uker. (Få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere)

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det, og barnets meninger skal tillegges vekt.

Ansvar: Stafettholder/pedagogisk leder

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Steg 1

Samarbeidsmøte

Gjennomfør møte for foresatte/barnet og tjenester som skal bidra med tiltak på nivå 2. Presenter saken. Hvis stafettlogg ikke er opprettet, opprett stafettlogg nå. Avgjør hvem som skal være stafettholder videre, med ansvar for møteledelse, referat og oppdatering av stafettloggen.

Opprett stafettlogg-trykk her
Brukerveiledning til stafettlogg-trykk her

Formålet med samarbeidsmøte er at de tjenestene som er inne skal koordinere innsatsen slik at alle er kjent med hverandres innsats og arbeider etter felles målsetninger.

Stafettholder avgjør om referatet skrives underveis i møtet eller i etterkant av møtet.

Ansvar: Barnehageleder innkaller og leder møtet
Frist: En uke på innkalling og 1 mnd på å få samlet inn til samarbeidsmøtet

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Steg 2

Planlegg tiltak i samarbeid

Når saken er presentert, er neste punkt på dagsorden å planlegge aktuelle tiltak. Skriv tiltakene inn i referat/stafettloggen – få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak

Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

Ansvar: Barnehagen og deltakende tjenester

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Steg 3

Sette i verk tiltak

Gjennomfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer. Dokumenter tiltakene.

Forbered evalueringsmøtet. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det, og at barnets meninger skal tillegges vekt. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet i forkant av evalueringen, for å få barnets egen opplevelse av evt endring.

Ansvar: Deltakende tjeneste for tiltak, stafettholder ansvar for innkalling
Eksempler på tiltak: Veiledning fra PPT, kurs i ASK, foreldreveiledning, tiltak i barnehagen.

Frist for iverksettelse av tiltak:
Frist for gjennomføring av tiltak er avhengig av type tiltak og avtales i møte.
Samtaletiltak: Oppstart innen 1 til 2 uker
Barnehagen: Snarest

Det er 3 måneders frist for utredning og sakkyndig vurdering fra PPT, og for barnevernsundersøkelse.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Steg 4

Evaluer tiltak

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets situasjon har endret seg.

Få med barnets opplevelse av evt endring, og legg vekt på barnets egen opplevelse.

Ansvar: Stafettholder, deltakende tjenester
Arena: Møte med foreldrene og deltakende tjenester
Frist: Etter avtale, minimum hver 3 mnd

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Steg 5

Beslutt om saken skal avsluttes, tiltak skal reduseres, tiltak skal videreføres som i dag, eller om saken ska tas videre på nivå 3

På basis av evalueringen dere har gjort, må det fattes en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt den ønskede effekten, det er ikke lenger grunn til å uroe seg.
– Avslutt loggen.

2. Tiltakene har effekt, men målene er ikke nådd og arbeidet fortsetter med samme tiltak.
Eller
Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt, men det er flere mulige tiltak som kan settes inn i de involverte tjenestene.
Gå tilbake til Nivå 2 – trinn 2

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Det er behov for hjelp fra andre/eksterne tjenester og videre innsats.
– Bestem aktuelle samarbeidspartnere, lag henvisning eller skriv melding, og inn til møte på nivå 3. Avklar hvem som har henvisningsmyndighet til rett instans og samtykke fra foreldre med foreldreansvar.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det, og barnets meninger skal tillegges vekt.

Ansvar: Samarbeidsmøtet, stafettholder

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Steg 1

Første møte med aktuell instans

Stafettholder og foresatte/barnet presenterer problemstillingen for nyinvolvert tjeneste/instans. Redegjør for hvilke tiltak som er forsøkt og hvilke tiltak som er i gang. Avgjør hvem som skal være stafettholder i det videre arbeidet.

Stafettholder sørger for at aktuelle instanser får tilgang til stafettloggen. Stafettholder har ansvar for møteledelse og referat. Avklar hvem som kaller inn til nytt samarbeidsmøte og tidspunkt for neste møte.

Ansvar: Barnehageleder/stafettholder
Frist: Når inntak er avklart

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Steg 2

Planlegg tiltak

Aktuell instans legger fram plan for sin utredning/undersøkelse/tiltak i samarbeid med foresatte/barn og andre aktuelle instanser. Avklar hvilke allerede iverksatte tiltak som skal videreføres i utredningsfasen, ansvar for hvert enkelt tiltak, rekkefølge på og samordning av tiltak,

Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet i forkant av evalueringen, for å få barnets egen opplevelse av evt endring.

Avtal tid og inviter til nytt møte.

Ansvar: Ekstern instans

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Steg 3

Sett i verk koordinerte tiltak

Avtalte utredninger/undersøkelser/tiltak settes i verk og gjennomføres på aktuelle arenaer. Dokumenter tiltakene.

Ansvar: Ansvarlige tjenester

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Steg 4

Evaluer tiltak

Evaluer om barnets situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene.

Få med barnets opplevelse av evt endring, og legg vekt på barnets egen opplevelse.

Ansvar: For innkalling til møte stafettholder, skolen og hver enkelt tjeneste er ansvarlig for egne tiltak
Arena: Samarbeidsmøte

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Steg 5

Beslutt om saken skal avsluttes, tiltak skal reduseres, tiltak skal videreføres som i dag

På bakgrunn av evalueringen i samarbeidsmøte besluttes veien videre.
Det er tre mulige utfall:

1. Tiltakene har hatt den ønskede effekten, det er ikke lenger grunnlag for uroen.
– Avslutt loggen.

2. Tiltakene har hatt en viss effekt og videre tiltak kan gjennomføres på nivå 1 eller 2.
– Gå til nivå 1 eller nivå 2 steg 2.

3. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt og tiltak på nivå 3 videreføres eller det settes inn nye tiltak.
– Gå til nivå 3, steg 2.

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det, og barnets meninger skal tillegges vekt.

Ansvar: Deltakende tjenester/stafettholder
Arena: Samarbeidsmøte

Ved behov for koordinerte tjenester over tid skal det vurderes om det er behov for å opprette en ansvarsgruppe, om bruker har krav på individuell plan og koordinator. Ha ekstra fokus på behov for informasjonsoverføring i forbindelse med overganger.

Tilhøyrande Verktøy