Nivå 0 Steg 1

Definer uroen for et barn

Når du er bekymret for et barn må du forsøke å sette ord på uroen du kjenner på. Noen ganger kan signalene være vage og diffuse, og vanskelige å tyde. Under aktuelle verktøy finner du skalaer og tips som kan hjelpe deg til å sette ord på hva du tenker. Drøft gjerne med en kollega for å få hjelp til å sette ord på bekymringen.

Hvis bekymringen gjelder mistanke om vold eller overgrep mot barn må leder informeres og barnevernet kontaktes for drøfting.

I menyen til høyre finner du flere BTI-verktøy som kan være til hjelp når du skal sirkle inn og definere bekymringen din, for eksempel «Signal på manglende trivsel», «Observasjonsskjema» og «Skala for uro: barn og ungdom».

NB: Tror du allerede nå at bekymringen din kan være knyttet til elevens fysiske og psykiske skolemiljø (§9a-sak), husk kort frist på å varsle, undersøke og evt sette i verk tiltak og aktivitetsplan. Sjekk din skoles rutine!

Ansvar: Alle ansatte.
Arena: Ta initiativ til en samtale én til én med leder/ressursteam.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Steg 2

Konkretiser uroen med lederen din

Del uroen din med nærmeste leder eller person med definert ansvar for å drøfte BTI-saker (avdelingsleder, rektor, ressursteam). Dersom saken skal tas videre, avklar hvem som tar kontakt med foresatte.

Ansvar: Alle ansatte.
Frist: Faste møtearenaer (melde sak til sospedteam/ressursteam hvis hyppig nok?), oppsøk leder og be om møte i egnet rom.
Aktuelle verktøy: Oversikt på skolen over faste møtetider man kan melde inn BTI-sak til drøfting.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Steg 3

Del uroen med foresatte/barnet

Inviter og gjennomfør «den nødvendige samtalen» med foresatte/barnet

  • gjelder det en elevs fysiske og psykiske skolemiljø (9a-sak), senest innen 1 uke.
  • ellers frist for gjennomføring innen 2 uker.

Til dette møtet benytter du veiledningen du finner i «Forberedelse og gjennomføring av den nødvendige samtalen».

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og barnets meninger skal vektlegges.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Steg 4

Avklar om det er grunn til videre oppfølging

I den nødvendige samtalen blir det drøftet med foresatte/barnet om det er grunn til videre oppfølging. Dersom det er behov for å sette i gang tiltak, gå videre til nivå 1 i veilederen. Dersom det ikke er nødvendig å sette inn tiltak, avslutt saken.

Er det behov for å hente inn ekstern hjelp utenfor skolen, gå til nivå 2 i veilederen. Avgjør hvem som skal være ansvarlig for det videre arbeidet (stafettholder).

Hvis det er ulik vurdering av saken mellom foresatte og skolen, så må det vurderes hvor stor og vedvarende uroen er og om det skal holdes tak i. Saken kan da drøftes i kontakttid med PPT, i tverrfaglig møte eller med barnevernstjenesten ved bekymring om omsorgssituasjonen.

Ansvar: Avdelingsleder/rektor.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 0 Steg 5

Avslutt saken

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging, lukkes saken. Takk de involverte for godt samarbeid. Minn foresatte/barnet/ungdommen om at de er velkomne til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye vansker på et senere tidspunkt.

Ansvar: Avdelingsleder/rektor.
Arena: I møte med foresatte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Steg 1

Innhent samtykke og dokumenter arbeidet

I situasjoner der barn og unge trenger hjelp i en fase i livet er det viktig at man dokumenterer arbeidet. Allerede på steg 1 kan man opprette stafettlogg for å sikre dokumentasjonen, fremdrift og brukermedvirkning.

Opprett logg – trykk her.

brukerveiledning for stafettlogg-trykk her

NB! Også på nivå 1 er det fullt mulig å søke råd og veiledning hos andre tjenester/avdelinger, for eksempel gjennom at saken drøftes i tverrfaglig møte, kontakttid med PPT, eller med aktuell instans som helsesykepleier eller barnevernstjenesten. Husk da å få samtykke fra foresatte/barnet dersom saken ikke skal drøftes anonymt.

Ansvar: Kontaktlærer.
Arena: I møte med foresatte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Steg 2

Skap felles forståelse

Inviter og gjennomfør møte med foresatte/barnet og andre aktuelle i skolen/barnehagen, hvor dere sammen definerer problemstilling og blir enige om konkrete mål og tiltak. Før mål og tiltak inn i stafettloggen/referat som gjøres tilgjengelig for foresatte.

Avtal tiltak både i hjemmet og i skolen.

Avklar i møtet hvem som har ansvar for å informere barnet/ungdommen, hvordan det informeres og hvordan barnet/ungdommen får sagt sin mening.

Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

Ansvar: Kontaktlærer.
Arena: I felles møte med foresatte, ressursteam/skoleteam.
Frist: 1-2 uker.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Steg 3

Sett i verk tiltak

Avtalte tiltak settes i verk og gjennomføres som avtalt. Dokumenter tiltakene.

Forbered evalueringsmøtet. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det, og barnets mening skal tillegges vekt. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet/ungdommen i forkant av evalueringen, for å få hans/hennes egen opplevelse av endring.

Ansvar: Kontaktlærer, eventuelt annen avtalt stafettholder.
Frist: 1 uke før avtalt evalueringsmøte.
Eksempler på mulige tiltak: Lesekurs, tilsyn friminutt, lekegrupper, kartlegging av eleven.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Steg 4

Evaluer tiltak

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets/ungdommens situasjon har endret seg. Få med barnets opplevelse av eventuell endring, og legg vekt på barnets egen opplevelse.

PPT kan delta som drøftingspartner på møte i kontakttid med samtykke fra foresatte uten at sak er meldt, eller tverrfaglig møte kan brukes som evalueringsmøte/drøftingsmøte uten foresatte.

Ansvar: Kontaktlærer/stafettholder.
Arena: Møte med foresatte og aktuelle fra skolen.
Frist: Avtales ut fra type tiltak og uro, evaluering minimum etter 3 måneder.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 1 Steg 5

Beslutt om saken skal avsluttes, tiltak skal videreføres som i dag, eller om saken skal tas videre på nivå 2 eller 3.

På basis av evalueringen dere har gjort, må det fattes en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å bekymre seg.
– Avslutt loggen.

2. Tiltakene har effekt, men målene er ikke nådd og arbeidet fortsetter med samme tiltak.
Eller
Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt, men det er flere mulige tiltak som kan settes inn i skolen.
Gå tilbake til Nivå 1 – trinn 3.

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Det er behov for hjelp fra andre tjenester og videre innsats.
– Bestem aktuelle samarbeidspartnere og inviter disse til møte på nivå 2 innen to uker. (Om saken blir løftet videre opp på nivå 2, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.)

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det, og barnets meninger skal tillegges vekt.

Ansvar: Kontaktlærer/leder.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Steg 1

Samarbeidsmøte

Gjennomfør møte for foresatte/barnet og tjenester som skal bidra med tiltak på nivå 2. Presenter saken. Hvis stafettlogg ikke er opprettet, opprett stafettlogg nå. Avgjør hvem som skal være stafettholder videre, med ansvar for møteledelse, referat og oppdatering av stafettloggen.

Opprett stafettlogg-trykk her
Brukerveiledning til stafettlogg-trykk her

Formålet med samarbeidsmøtet er at de tjenestene som er inne skal koordinere innsatsen slik at alle er kjent med hverandres innsats og arbeider etter felles målsetninger.

NB: Stafettholder vurderer hva som er mest hensiktsmessig for samhandlingen og kommunikasjonen i møtet: Å føre fortløpende referat underveis i møtet – eller å skrive referatet mot slutten/i etterkant av møtet.

Ansvar: Avdelingsleder/rektor.
Frist: 1 uke på innkalling, 1 måned på å få samlet inn til samarbeidsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Steg 2

Planlegg tiltak i samarbeid

Når saken er presentert, er neste punkt på dagsorden å planlegge aktuelle tiltak. Skriv tiltakene som skal gjennomføres inn i referat/stafettloggen – få med hvem som har ansvar for hvert enkelt tiltak.

Avtal tidspunkt for evalueringsmøte.

Ansvar: Møteleder, skolen og hver enkelt tjeneste har ansvar for egne tiltak.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Steg 3

Sett i verk tiltak

Gjennomfør avtalte tiltak på aktuelle arenaer. Dokumenter tiltakene.

Forbered evalueringsmøtet. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det, og at barnets meninger skal tillegges vekt. Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet i forkant av evalueringen, for å få barnets egen opplevelse av eventuell endring.

Ansvar: Stafettholder har ansvar for innkalling, deltakende tjeneste for tiltak.
Frist for iverksettelse av tiltak: Frist for gjennomføring av tiltak er avhengig av type tiltak og avtales i møtet.
– Samtaletiltak: Oppstart innen 1 til 2 uker.
– Skolen: Snarest.
– Det er 3 måneders frist for utredning og sakkyndig vurdering fra PPT og for barnevernsundersøkelse.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Steg 4

Evaluere tiltak

Gjennomfør evalueringsmøte, der alle involverte parter drøfter i hvilken grad tiltakene har ført til at barnets situasjon har endret seg.

Få med barnets opplevelse av eventuell endring, og legg vekt på barnets egen opplevelse.

Ansvar: Stafettholder, deltakende tjenester.
Arena: Møte med foresatte og deltakende tjenester.
Frist: Etter avtale, minimum hver 3 måned.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 2 Steg 5

Beslutt om saken skal avsluttes, tiltak skal reduseres, tiltak skal videreføres som i dag, eller om saken skal tas videre på nivå 3

På basis av evalueringen dere har gjort, må det fattes en beslutning om veien videre.

Det er tre mulige utfall av evalueringen:

1. Tiltakene har hatt ønsket effekt, det er ikke lenger grunn til å uroe seg.
– Avslutt loggen.

2. Tiltakene har effekt, men målene er fremdeles ikke nådd og arbeidet fortsetter med samme tiltak.
Eller
Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt, men det er flere mulige tiltak som kan settes inn i de involverte tjenestene.
Gå tilbake til Nivå 2 – trinn 2

3. Tiltakene har ikke gitt ønsket effekt. Det er behov for hjelp fra andre/eksterne tjenester og videre innsats.
– Bestem aktuelle samarbeidspartnere, lag henvisning/melding til disse, og kall dem inn til møte på nivå 3. Avklar hvem som har henvisningsmyndighet til rett instans og samtykke fra foresatte med foreldreansvar. (Om saken blir løftet videre opp på nivå 3, er det viktig å få samtykke fra foresatte til å involvere eksterne samarbeidspartnere.)

NB! Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det, og barnets meninger skal tillegges vekt.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Steg 1

Første møte med aktuell instans

Stafettholder og foresatte/barnet presenterer problemstillingen for nyinvolvert tjeneste/instans. Redegjør for hvilke tiltak som er forsøkt og hvilke tiltak som er i gang. Avgjør hvem som skal være stafettholder i det videre arbeidet.

Stafettholder sørger for at aktuelle instanser får tilgang til stafettloggen. Stafettholder har ansvar for møteledelse og referat. Avklar hvem som kaller inn til nytt samarbeidsmøte og tidspunkt for neste møte.

Ansvar: Stafettholder.
Frist: Når inntak er avklart.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Steg 2

Planlegg tiltak

Aktuell instans legger fram plan for utredning/undersøkelse/tiltak i samarbeid med foresatte/barn og andre aktuelle instanser. Avklar hvilke allerede iverksatte tiltak som skal videreføres i utredningsfasen, ansvar for hvert enkelt tiltak, rekkefølge på og samordning av tiltak.

Avklar hvem som har ansvar for å snakke med barnet i forkant av evalueringen, for å få barnets egen opplevelse av eventuell endring.

Avtal tid og inviter til nytt møte.

Ansvar: Ekstern tjeneste.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Steg 3

Sett i verk koordinerte tiltak

Avtalte utredninger/undersøkelser/tiltak settes i verk og gjennomføres på aktuelle arenaer. Dokumenter tiltakene.

Ansvar: Ansvarlige tjenester.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Steg 4

Evaluer tiltak

Evaluer om barnets situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene.

Få med barnets opplevelse av eventuell endring, og legg vekt på barnets egen opplevelse.

Ansvar:
– Innkalling til møte: Stafettholder.
– Skolen og hver enkelt tjeneste: Ansvarlig for egne tiltak.
Arena: Samarbeidsmøte.

Tilhøyrande Verktøy

Nivå 3 Steg 5

Beslutt om saken skal avsluttes, tiltak skal reduseres, tiltak skal videreføres som i dag

På bakgrunn av evaluering i samarbeidsmøte besluttes veien videre. Det er tre mulige utfall:

1. Tiltakene har hatt den ønskede effekten, det er ikke lenger grunnlag for uroen.
– Avslutt loggen.

2. De koordinerte tiltakene har hatt en viss effekt og videre tiltak kan gjennomføres på nivå 1 eller nivå 2.

3. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt, og tiltak på nivå 3 videreføres eller det settes inn nye tiltak.

Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedgår det, og barnets meninger skal tillegges vekt.

Ansvar: Deltakende tjenester/stafettholder.
Arena: Samarbeidsmøte.

NB! Ved behov for koordinerte tjenester over tid skal det vurderes om det er behov for å opprette en ansvarsgruppe, om bruker har krav på individuell plan og koordinator. Ha ekstra fokus på behov for informasjonsoverføring i forbindelse med overganger.

Tilhøyrande Verktøy